SEO On-Page

Khi đọc đến trang này, tôi hy vọng bạn đã biết các khách hàng mục tiêu của mình đang tìm kiếm như thế nào, và cũng là lúc chúng ta cần đi sâu vào SEO On-page, thực hành tạo ra những nội dung có khả năng trả lời các câu hỏi của người tìm kiếm. SEO On-page có nhiều mặt, và vượt ra ngoài nội dung sang những thứ khác như các thẻ Shema hay thẻ meta, mà chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn trong chương tiếp theo về tối ưu hóa kỹ thuật SEO. Và bây giờ, là...